Giáp xuân cây cỏ nảy mầm,
Trái tiết cây đường vẫn có hoa.
Mới biết trên đời bao việc lạ,
Tháng đông hoa nở có nhà ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.