Giời đất không bến bờ,
Chỗ nào là nên ở?
Vốn tự chỗ không ra,
Nên về chỗ không đó.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.