Người đời sao chẳng thể cùng! Thượng Lưu Điền!
Người giàu ăn gạo thường thường. Thượng Lưu Điền!
Kẻ nghèo cám với trấu không. Thượng Lưu Điền!
Nghèo hèn thực đáng thương! Thượng Lưu Điền!
Mệnh vận đều ở trời xanh. Thượng Lưu Điền!
Nay người than thở, vì ai oán hận? Thượng Lưu Điền!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.