Tiên nhân cầm lục trước,
Thái Sơn dạo bước chân.
Tương Nga đàn cầm sắt,
Lộng Ngọc sáo trong ngân.
Chén ngọc tràn rượu quế,
Hà Bá dâng cá thần.
Trời đất sao chật hẹp,
Nơi nào để trú thân?
Hàn Chung với Vương Kiều,
Mời ta lên trời thăm.
Vạn dặm không đầy bước,
Nhẹ nhún tới trời xanh.
Bay cưỡi mây ngũ sắc,
Gió quanh mình vi vu.
Quay xe ngắm Tử Vi,
Thượng Đế so thần phù.
Xương Hạp nhìn nguy ngất,
Vọng khuyết vạn thước dư.
Cây ngọc bên đường mọc,
Bạch Hổ trước cửa ngồi.
Cưỡi gió rong bốn biển,
Qua nhà Vương Mẫu chơi.
Cúi nhìn trong Ngũ Nhạc,
Người sống gửi trên đời.
Ẩn mình dưỡng đôi cánh,
Tu luyện cứ từ từ.
Chẳng thấy Hiên Viên đó,
Cưỡi rồng khỏi Đỉnh Hồ?
Bồi hồi trên chín cõi,
Người hỡi, mãi ngóng chờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.