Bờ đông vượt Hoàng Hà,
Xa ngóng ngoài biển khơi.
Chiếc cần lay lay động,
Cá khẽ vẫy cong đuôi.
Người qua muốn câu cá,
Mong gì lúc thả mồi?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.