Bao gồm các bài thơ thù ứng, đón tiễn và phụng hoạ thơ vua Tự Đức. Các bài thơ này đều nằm trong "Quan Thành văn tập".