Họ Trần, hai đấng thực anh hào
Tổng đốc thay nhau nơi hiểm nghèo
Ba tháng sẽ hay chính sách lạ
Bốn bề vẫn phục mưu tài cao
Từ ngày nước bạn vui hoà hiếu
Nặng gánh non sông cậy chống chèo
Tóc đã phơ phơ, lòng vẫn mạnh
Phép xưa thịnh trị cố noi theo