Dáng quỳnh mềm mại hướng quân vương
Rửa hết bụi lòng, ấp ủ hương
Chắc hẳn xuân sau tin kết quả
Liễu cung ngòi ngự chẳng xem thường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)