Giang Nam cây quý lắm người cầu
Cành lá ngọc quỳnh, thân ngọc châu
Mưa móc thấm nhuần xuân ở đó
Xứng công cắt tỉa - nảy hoa đầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)