La Phù sao phải cố công tầm
Vẫn dáng tiên xưa vốn bạn ngâm
Chất mảnh mai gầy tôn vẻ quý
Rõ ràng tư chất tấm băng tâm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)