Đất ở nuôi rồng rắn
Chẳng phòng thú dữ vào
Lòng nhân vừa toả đến
Tướng giỏi uy biết bao
Đất khác cùng ân trạch
Dân lành lương thực trao
Hẹn nhau làm việc nghĩa
Báo đáp ngôi trời cao


Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)