30/11/2021 11:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 1
書贈清國馮帥往剿吳鯤匪党其一

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/08/2012 15:57

 

Nguyên tác

僻壤龍蛇育,
疏防虎兕亡。
大邦仁一視,
元帥武惟揚。
殊境同袍澤,
群甿備食漿。
相期在公義,
庶以答天王。

Phiên âm

Tích nhưỡng long xà dục,
Sơ phòng hổ huỷ vương (vong).
Đại bang nhân nhất thị,
Nguyên suý vũ duy dương.
Thù cảnh đồng bào trạch,
Quần manh bị thực tương.
Tương kỳ tại công nghĩa,
Thứ dĩ đáp thiên vương.

Dịch nghĩa

Đất ở uốn khúc nuôi rồng rắn
Sơ sài, không phòng bị để thú dữ lọt vào
Đại bang lấy lòng nhân, một lần để mắt
Bậc tướng tài ra uy thần vũ
Tuy biên cảnh khác mà cùng ân trạch
Dân chúng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực nước uống
Hẹn cùng ông thực thi việc nghĩa
Cũng là để ông báo đáp với thiên vương

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Đất ở nuôi rồng rắn
Chẳng phòng thú dữ vào
Lòng nhân vừa toả đến
Tướng giỏi uy biết bao
Đất khác cùng ân trạch
Dân lành lương thực trao
Hẹn nhau làm việc nghĩa
Báo đáp ngôi trời cao
Nguồn: Phạm Thận Duật toàn tập, NXB Văn hoá thông tin, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Thư tặng Thanh quốc Phùng suý vãng tiễu Ngô Côn phỉ đảng kỳ 1