Thời tiết băng sương vốn đã kham
Tự nuôi sinh khí, đức bao hàm
Chói chang ánh nắng hoa càng sớm
Ở Bắc nay đành thuận xuống Nam

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)