Mưa gió đêm qua khí lạnh tràn
Tiểu xuân đã quá, tiết đông tàn
Chúa xuân truyền ý tin lành tốt
Thơ vịnh hoa đầu tuyệt thế gian

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)