Bảy Tết biên cương tóc bạc phơ,
Bến câu cửa khuyết vẫn vào mơ.
Tản Nùng người vắng, dấu lưu lại,
Hoan Ái đường về, tin thắng chờ.
Chén rượu giữa thu ngùi tiễn biệt,
Khúc đàn trên điện rộn hoà ca.
Đã ngày chia sẻ lo Tây Bắc,
Nay lại bên cầu, vin liễu đưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)