Sông ngòi kiềng thú dữ
Rừng núi hoá tro tàn
Đuổi giặc gian lao tướng
Trẩy xe mệt mỏi dân
Chuột vẫn rình kẽ hở
Sói chẳng thẹn ngày tan
Những thẹn mình là chủ
Phải nhờ quân đại nhân