Ngoài sao cạnh góc cũng như trong
Ai tạo ra người có ý không?
Mấy chước điều canh cùng một dạ
Nhiều phen đổ nước chẳng hai lòng
Lửa hun không đỏ tin rằng rắn
Khói ám sao xanh ngỡ có rồng
Lem luốc mấy phen đành chịu vậy
Một mai đánh nữa lại nên đồng


Kỷ Hợi (1839)

Nguồn: Phạm Thận Duật - cuộc đời và tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 1989