Tập thơ Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội Nhà văn, 2011.