Hồ Tây, Bảy Mẫu, Thiền Quang...
Mỗi hồ, một mặt gương vàng dát trăng.
Thủy chung năm tháng, tháng năm,
Khi in mặt nước, khi nằm đáy sâu.
Ngàn năm trước, vạn năm sau,
Đầy vơi, vẫn sáng trọn màu tình yêu.
Khuyết, tròn năm tháng phiêu diêu,
Bao nhiêu gợn sóng bấy nhiêu sử tình.
Mặt hồ biêng biếc lung linh,
Rạng cùng tuế nguyệt anh minh Lạc Hồng.


Nguồn: Phạm Ngọc San, Chạng vạng hoa đèn, NXB Hội nhà văn, 2011