Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
17 bài thơ
Tạo ngày 03/07/2017 20:24 bởi hongha83
Phạm Kỳ 梵琦 (1296-1370) tự Đàm Diệu 曇曜, Sở Thạch 楚石, hiệu Tây Trai lão nhân 西齋老人, người Tượng Sơn, Minh Châu (Triết Giang). Ông là vị tăng phái Đại Huệ thuộc tông Lâm Tế.

Tác phẩm:
- Tịnh Độ thi 淨土詩
- Từ Thị thượng sinh kệ 慈氏上生偈
- Bắc du tập 北遊集
- Phụng sơn tập 鳳山集
- Tây Trai tập 西齋集
- Hoạ Thiên Thai tam thánh thi 和天台三聖詩