Sang hèn niệm Phật chẳng hoài công,
Đều được thần thông tướng tốt đồng.
Rải diệu sắc hoa làm Phật sự,
Khắp vi trần cõi nổi hương phong.
Quang minh soi đến thân điềm lạc,
Âm nhạc nghe rồi ngộ khổ không.
Tựa ngọc lan can xem bảo thọ,
Không ngằn cõi Phật hiện bên trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)