Tây trì hội pháp lễ kim tiên,
Theo gió hương đưa ngự bảo liên.
Mái tóc biếc xanh, người tự tại,
Vóc thân vàng ánh, tướng phiêu nhiên.
Lưới châu lớp lớp che lầu ngọc,
Phan báu từng từng tiếp cõi thiên.
Cây nước lâu đài đều hiện bóng,
Cảnh tươi kỳ diệu khắp muôn miền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)