Dương đài mộng,
Mộng Dương đài!
Mộng trần ai nghĩ thoát trần ai?
Kẻ chết kinh hoàng theo tội nghiệp,
Người thân mờ mịt luống bi ai!
Từ đây tỉnh,
Gác sầu hoài.
Gặp nhau âu chỉ mộng Dương đài!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997