Cảnh đẹp Tây phương sự uyển nhiên,
Muốn về còn phải tại nhân duyên.
Giữ lòng một niệm dường gương sáng,
Chi ngại Từ Tôn chẳng hiện tiền!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)