Cảnh đẹp Tây phương sự uyển nhiên,
Muốn về còn phải tại nhân duyên.
Giữ lòng một niệm dường gương sáng,
Chi ngại Từ Tôn chẳng hiện tiền!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)