Chớ chấp đàn kinh bài bác tịnh,
Tổ cơ, lời Phật thảy viên dung.
Mượn ngôn chỉ lý tuyên Thiền đạo,
Được ý quên lời hiển diệu tông.
Thập thiện đều tu đâu phải tội?
Chư hiền đồng niệm há thành không?
Đông, tây nhất thể vô lai khứ,
Pháp giới linh minh cõi đại đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)