Kinh hành nhẹ gót đất kỳ trân,
Cỏ lạ hoa tươi mỗi bước xuân.
Thanh tịnh đã không ba ác đạo,
Trang nghiêm thường có các thiên nhân.
Trống treo quán nhật khi chiều xuống,
Cảnh Phật tuỳ tâm thấy hiện lần.
Vô thỉ kiếp mê chừ mới tỉnh,
Quê xưa nào cách điểm tiêm trần!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)