Lần trông mái tóc điểm màu sương,
Tự xét thân ni chẳng cửu trường.
Một kiếp đã thành chi sự nghiệp?
Trăm năm còn có mấy thần hôn?
Chóng tìm nơi lập nhà an ổn,
Chớ mãi cam lòng chốn tử môn.
Cõi ngọc không xa về có lối,
Đài sen quy hướng lễ Từ Tôn.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)