17/01/2021 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (VI)
無題

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2017 18:34

 

Nguyên tác

經行地上盡奇珍,
異草靈苗步步春。
國界初無三惡道,
莊嚴自有眾天人。
長空落日如懸鼓,
大聖無時不現身。
從曠劫來今始悟,
故鄉曾不隔纖塵。

Phiên âm

Kinh hành địa thượng tận kỳ trân,
Dị thảo linh miêu bộ bộ xuân.
Quốc giới sơ vô tam ác đạo,
Trang nghiêm tự hữu chúng thiên nhân.
Trường không lạc nhật như huyền cổ,
Đại thánh vô thời bất hiện thân.
Tòng khoáng kiếp lai kim thuỷ ngộ,
Cố hương tằng bất cách tiêm trần.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Kinh hành nhẹ gót đất kỳ trân,
Cỏ lạ hoa tươi mỗi bước xuân.
Thanh tịnh đã không ba ác đạo,
Trang nghiêm thường có các thiên nhân.
Trống treo quán nhật khi chiều xuống,
Cảnh Phật tuỳ tâm thấy hiện lần.
Vô thỉ kiếp mê chừ mới tỉnh,
Quê xưa nào cách điểm tiêm trần!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (VI)