Lâu đài bảo thọ ngắm mênh mang,
Niệm Phật thiền tư giữa cảnh nhàn!
Cây báu sắc xen đâu chỉ một,
Chim linh điệu xướng có muôn ngàn.
Tô đà thơm diệu đầy ngân trản,
Cam lộ ngọt lành khắp ngọc bàn.
Chẳng giống Tuyết sơn nhiều thuốc lạ,
Kẻ vô phước biến vị tân toan.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)