Vô biên cảnh đẹp vịnh khôn cùng,
Tầm mắt du quan chẳng chán trông!
Hạt thóc chứa bao trời đất rộng,
Mười phương thu lại chót đầu lông.
Trong đền châu ngọc giăng cùng khắp,
Ngoài gác lan can bọc giáp vòng.
Chậm bước còn đang nghe nhạc lạ,
Từ đâu loan phụng liệng hư không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)