Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cống Sư Thái (1 bài)
- Nghê Toản (6 bài)
- Trương Dĩ Ninh (4 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Phạm Kỳ (17 bài)
Tạo ngày 04/01/2018 11:24 bởi tôn tiền tử
Tiền Tể 錢宰 (1299-1394) tự Tử Dư 子予, Bá Quân 伯均, người Cối Kê, Chiết Giang. Ông thuộc dòng dõi đời thứ 14 của Vũ Túc Vương của Ngô Việt là Tiền Lưu 錢鏐, đỗ tiến sĩ năm Chí Chính nhà Nguyên, sau làm quan cho nhà Minh.