Ba cõi đã hay chẳng ổn lành,
Quyết tìm cực lạc chứng vô sanh.
Ví không niệm Phật công phu chắc,
Đâu được đài sen nguyện lực thành?
Ngút toả lầu cao lồng diệu sắc,
Gió đùa cây biếc nổi cầm thanh.
Từ nay chân giả không lầm lạc,
Mắt cá, trân châu nhận rõ rành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)