20/07/2024 00:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Bất hướng ta bà giới thượng hành)
無題(不曏娑婆界上行)

Tác giả: Phạm Kỳ - 梵琦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2017 20:07

 

Nguyên tác

不曏娑婆界上行,
要來安養國中生。
此非念佛工夫到,
安得超凡願力成。
香霧入天浮蓋影,
暖風吹樹作琴聲。
分明識得真如意,
肯認摩尼作水晶?

Phiên âm

Bất hướng ta bà giới thượng hành,
Yếu lai an dưỡng quốc trung sinh.
Thử phi niệm Phật công phu đáo,
An đắc siêu phàm nguyện lực thành.
Hương vụ nhập thiên phù cái ảnh,
Noãn phong xuy thụ tác cầm thanh.
Phân minh thức đắc chân như ý,
Khẳng nhận ma ni tác thuỷ tinh?

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Ba cõi đã hay chẳng ổn lành,
Quyết tìm cực lạc chứng vô sanh.
Ví không niệm Phật công phu chắc,
Đâu được đài sen nguyện lực thành?
Ngút toả lầu cao lồng diệu sắc,
Gió đùa cây biếc nổi cầm thanh.
Từ nay chân giả không lầm lạc,
Mắt cá, trân châu nhận rõ rành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Kỳ » Vô đề (Bất hướng ta bà giới thượng hành)