Mộ thiêng vua Thuấn nơi đâu?
Núi Nam nhắc chuyện phiên chầu đông vui.
Ngọn Cửu Nghi, ánh chiều soi,
Lửng lơ một mảnh mây trời bâng khuâng.