Xong trọng trách, đường về muôn dặm,
Thuyền sứ nay nhằm thẳng bến xưa.
Đã nghe tin tức cõi bờ,
Lại trông thấy bụi mịt mờ ải quan.
Suông tình nhỉ! ca vang giao hảo,
Ơn lửa nồng: chuyện hão từ lâu.
Sắp về đất nước gặp nhau,
Nỗi mừng xen lẫn lo âu lạ nhường!