鬼門關

連峰高插入青雲,
南北關頭就此分。
如此有名生死地,
可憐無數去來人。
塞途叢莽藏蛇虎,
布野煙嵐聚鬼神。
終古寒風吹白骨,
奇功何取漢將軍。

 

Quỷ Môn quan

Liên phong cao sáp nhập thanh vân,
Nam bắc quan đầu tựu thử phân.
Như thử hữu danh sinh tử địa,
Khả liên vô số khứ lai nhân.
Tắc đồ tùng mãng tàng xà hổ,
Bố dã yên lam tụ quỷ thần.
Chung cổ hàn phong xuy bạch cốt,
Kỳ công hà thủ Hán tướng quân.

 

Dịch nghĩa

Núi liên tiếp, cao vút tận mây xanh.
Nam bắc chia ranh giới ở chỗ này
Là nơi nổi tiếng nguy hiểm đến tính mạng.
Thương thay, bao nhiêu ngươì vẫn phải đi về qua đây.
Bụi gai lấp đường, mãng xà, hổ tha hồ ẩn nấp.
Khí độc đầy đồng, quỷ thần mặc sức tụ họp.
Từ thuở xa xưa, gió lạnh đã thổi bao đống xương trắng.
Chiến công của tướng nhà Hán có gì đáng khen!


Quỷ Môn quan ở phía Nam xã Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn, địa thế hiểm trở, có núi hình như đầu quỷ mà mệnh danh là Quỉ Môn quan. Cổ thi có câu: “Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan! Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn”. Người Việt đi sứ Trung Quốc có câu: “Rạng ngày đến Quỷ Môn quan, Tiếng xưa thập khứ nhất hoàn là đây.”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Núi trập trùng giăng đỉnh vút mây,
Ải chia Nam Bắc chính là đây.
Tử sanh tiếng đã vang đồng chợ,
Qua lại người không ngớt tháng ngày.
Thấp thoáng quỉ đầu nương bóng khói,
Rập rình cọp rắn núp rừng cây.
Bên đường gió lạnh luồng xương trắng,
Hán tướng công gì kể bấy nay?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Mây xanh đỉnh núi sát liền nhau
Nam Bắc phân chia cửa ải đầu
Sống chết bao người còn khiếp đảm
Đi về mấy kẻ được nhìn nhau
Ẩn tàng cọp rắn đường gai phủ
Lởn vởn quỉ thần nhiễm khí đau
Xương trắng đìu hiu phơi gió buốc
Hán quân tài cán có gì đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
43.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Núi cao vun vút chọc mây xanh,
Nam bắc ải đầu phân rõ rành.
Đất ấy hiểm nguy đà nổi tiếng,
Đường nầy qua lại lắm dân lành.
Lùm gai cọp rắn luôn rình rập,
Chướng khí quỷ thần lại tụ quanh!
Gió lạnh rít hoài xương trắng hếu,
Công gì tướng Hán định lưu danh!?

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giăng giăng núi phủ vút từng mây
Nam bắc chia nhau tại chỗ nầy
Sinh tử từng nghe nơi hiểm trở
Tới lui bao kẻ xót thương thay
Bụi gai ngăn lối hùm beo núp
Khói độc đầy non quỉ quái đầy
Xương trắng ngàn xưa phơi gió lạnh
Khen gì tướng Hán chiến công hay.

84.88
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Minh Đức Kha

Dịch núi giăng giăng cao tựa mây
Cửa chia Nam Bắc chính là đây
Tử sinh có tiếng nơi nguy thế
Qua lại bao người chuyện xót thay
Bụi rậm đầy đường hùm rắn núp
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy
Bên đường gió lạnh phơi xương trắng
Công cán khen gì tướng Hán hay

33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Núi cao tiếp núi nhập thanh vân
Nam Bắc nơi này địa giới phân
Đã tiếng rành rành: sinh tử địa
Mà thương chất ngất: khứ lai nhân
Đường gai mặc sức che xà, hổ
Khí độc tha hồ họp quỷ, thần
Gió tự ngàn xưa quây bạch cốt
Chiến công kỳ vậy Phục Ba quân?

41.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Trập trùng cao ngất chạm mây xanh
Nam bắc từ đây chia giới ranh
Nổi tiếng nơi này miền đất chết
Thương thay qua lại lắm dân lành
Bụi gai rậm rạp rắn hùm núp
chướng khí đồng hoang tụ quỷ thần
Xương trắng tự xưa mòn gió lạnh
Chiến công Mã Viện đáng gì danh!

Nhất Nguyên
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Dãy núi giăng giăng cao tựa mây,
Của chia Nam Bắc chính là đây.
Tử sinh có tiếng nói nguy thế,
Qua lại bao người, chuyện xót thay.
Bụi rậm đầy đường hùm rấn núp,
Khói mây khắp chốn quỷ ma đầy.
Ngàn thu gió lạnh phơi sương trắng,
Công cán khen gì tuớng Hán hay!

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trập trùng cao vút tận tầng mây,
Nam bắc phân ranh ở chốn này.
Nổi tiếng là nơi nguy tính mạng,
Thương cho bao kẻ phải qua đây.
Bụi gai lấp lối rắn hùm núp,
Khí độc đầy đồng, quỷ tụ đầy.
Gió lạnh từ xưa xương lộ trắng,
Khen gì tướng Hán chiến công hay!

44.50
Trả lời