題大灘馬伏波廟

鑿通嶺道定炎墟,
蓋世功名在史書。
向老大年矜钁鑠,
除衣食外盡贏餘。
大灘風浪留前烈,
古廟松杉隔故閭。
日暮城西荊棘下,
霪潭遺悔更何如。

 

Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu

Tạc thông Lĩnh đạo định Viêm khư,
Cái thế công danh tại sử thư.
Hướng lão đại niên căng quắc thước,
Trừ y thực ngoại tẫn doanh dư.
Đại Than phong lãng lưu tiền liệt,
Cổ miếu tùng sam cách cố lư.
Nhật mộ thành Tây kinh cức hạ,
Dâm Đàm di hối cánh hà như.

 

Dịch nghĩa

Đục xuyên qua đường Ngũ Lĩnh, bình định cõi Nam
Công danh trùm đời ghi trên sử sách
Già lớn tuổi rồi còn khoe quắc thước
Ngoài cơm áo ra, mọi thứ là thừa
Sóng gió Đại Than còn để dấu công oanh liệt thời trước
Cây tùng, cây sam ở ngôi miếu cổ xa cách quê nhà
Chiều tà dưới đám gai góc phía tây thành
Nỗi hận ở Dâm Đàm, sau cùng ra làm sao?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Mở đường Ngũ Lĩnh đánh Viêm bang,
Công trạng ghi trong cuốn sách vàng.
Già lão khoe khoang còn có sức,
Áo cơm no đủ há cầu sang!
Ghềnh cao sóng dữ nêu oanh liệt,
Miếu cũ thông xưa cách cố hương.
Chiều dưới chân thành gai góc nọ,
Dâm Đàm hối cũ nhớ hay chăng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mở thông đường Lĩnh đánh Nam bang,
Nức tiếng tên ghi sử rõ ràng.
Già lão tuổi cao khoe quắc thước,
Ngoại trừ cơm áo thảy đừng màng!
Đại Than sóng gió công oanh liệt,
Miếu cổ tùng sam cách cố hương.
Gai góc thành tây ngày tháng phủ,
Dâm Đàm hối cũ có bàng hoàng !?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mở đường Ngũ Lĩnh đánh Viêm bang
Hiển hách công ghi ở sử vàng
Đã buổi tóc vôi sao quắc thước
Ngoài vòng cơm áo chỉ làng nhàng
Quê xa tùng biếc in đền miếu
Công lớn oai to phủ Đại Than
Gai góc thành tây chiều rũ bóng
Lời xưa lại hối chốn Dâm Đàm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhầm chữ

“Dâm Đàm di hối cánh hà như./ 霪潭遺梅更何如”đã dịch là: Nỗi hận ở Dâm Đàm (6), sau cùng ra làm sao?
Vì thế đã nhầm chữ hối/ 悔 với chữ mai/梅.Nên sửa lại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đục thông đường núi dẹp phương Nam
Trùm thế công danh chép sử vàng
Xưa lão tuổi cao khoe quắc thước
Ngoài cơm áo đủ thảy không màng
Đại Than sóng gió công lưu trước
Cổ miếu tùng sam cách xóm làng
Chiều xuống tây thành gai góc phủ
Làm sao tẩy hết hận Dâm Đàm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đục xuyên Ngũ lĩnh, đánh Nam bang,
Công trạng được ghi vào sử vàng.
Ỷ khoẻ tuổi cao khoe quắc thước,
Áo cơm ngoài nợ, thấy không màng.
Đại Than sóng gió còn ghi dấu,
Miếu cổ tùng sam xa cách làng.
Gai góc thành tây chiều bóng xế,
Làm sao vơi hết hận Dâm Đàm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời