Thuỷ Hoàng mong thắng thế,
Để thoả sức ăn người.
Nước chư hầu cũng chịu,
Huống chi một chàng trai.
Kinh Kha không lỗ mãng,
Học vấn giỏi hơn đời.
Mưu việc vì tri kỷ,
Sống chết coi thường thôi!
Mấy tháng cứ lần lữa,
Tính kế kẻo đơn sai.
Cái đầu còn chẳng tiếc,
Tiếc cổ họng chăng ai?
Giết Tần dẫu chẳng được,
Ơn Đan, đền đáp rồi.
Xưa nay bàn nhân vật,
Được, mất kể chi hoài.
Di tích dẫu thành bụi,
Bi tráng ca vang trời.
Thử xem sáu nước mất,
Một tay ai vãn hồi?
Ngôi đình bên sông Dịch,
Nghìn thu gió ngậm ngùi.