Hôm ấy trời xa vẫn lắm mây,
Đợi lâu mới được gặp ông đây.
Chọn bữa lên thuyền sao cho khéo,
Trà thơm nhấp nháp nghỉ vui say.
Non núi mới kia còn chơi đó,
Thoi đưa dòng nước tiễn đêm này.
Đâu hay tuổi trẻ tài cao thế,
Bút nghiên sao gửi hết niềm tây?