Biết đường đến, đường về chưa biết,
Nghĩ lan man, rỗi việc, nhìn quanh.
Trống canh thưa, Hán Trấn thành,
Ngư long vắng bóng, mây lành Sở Giang.
Câu trước bãi, thuyền đơn nhẹ lướt,
Chùa dưới đèn, quay gót nhà sư.
Khúc Tầm Dương nổi tình cờ,
Nghe quên cả áo sương sa ướt đầm.