傘嶺雲間

珥水西通洮水津,
岩嶢傘嶺絀層雲。
青攢隱約三峰現,
翠涌依稀一色分。
地控雄藩遥拱挹,
秋深佳氣共氤氳。
昇隆城上憑高坐,
措擬娃皇練補紋。

 

Tản lĩnh vân gian

Nhĩ thuỷ tây thông Thao thuỷ tân,
Thiều nghiêu Tản Lĩnh xuất tằng vân.
Thanh toàn ẩn ước tam phong hiện,
Thuý dũng y hy nhất sắc phân.
Địa khống hùng phiên dao củng ấp,
Thu thâm giai khí cộng nhân uân.
Thăng Long thành thượng bằng cao toạ,
Thố nghĩ Oa hoàng luyện bổ văn.

 

Dịch nghĩa

Sông Nhĩ Hà về phía tây thông bến sông Thao,
Núi Tản Viên cao chót vót ló ra trong tầng mây.
Ba đỉnh núi thấp thoáng ẩn hiện trong làn mây xanh,
Một màu xanh biếc bồng bềnh hiện ra lờ mờ.
Đất đai khống chế phên giậu ôm ấp lấy kinh kỳ từ xa,
Cuối thu khí tốt lành cùng hun đúc.
Ngồi tựa vào chỗ cao trên thành Thăng Long,
Ngỡ bà Nữ Oa luyện đá tạo nên hoa văn của núi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]