五門樓

省方玉駕臨濃珥,
昭度辰璣拱紫微。
會此慶同天下樂,
五門圍上五雲飛。

 

Ngũ Môn lâu

Tỉnh phương ngọc giá lâm Nùng, Nhị,
Chiêu độ Thần Cơ củng Tử Vi.
Hội thử khánh đồng thiên hạ lạc,
Ngũ Môn vi thượng ngũ vân phi.

 

Dịch nghĩa

Thăm thú khắp nơi xa giá đến núi Nùng, sông Nhị,
Sáng ngời vượt sao Thần Cơ bao quanh sao Tử Vi.
Mọi điều tốt lành tụ hội tại đây cùng vui với thiên hạ,
Trên lầu Ngũ Môn mây năm sắc bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]