衍詳門

太平瑞氣老人星,
毫落珠璣溢聖情。
仁壽慶逢堯瞬世,
衍祥正上廣明亭。

 

Diễn Tường môn

Thái bình thuỵ khí lão nhân tinh,
Hào lạc châu ky dật thánh tình.
Nhân thọ khánh phùng Nghiêu, Thuấn thế,
“Diễn Tường” chính thượng Quảng Minh đình.

 

Dịch nghĩa

Khí tốt lành, đời thái bình người già được thưởng biểu dương,
Từ tầm thường đến cao quý đều tràn ngập tình cảm của bậc vua thánh.
Cõi thọ lòng nhân, mừng gặp đời vua Nghiêu, Thuấn,
Ban cho biển chữ “Diễn Tường” chính ở đình Quảng Minh.


Nguyên chú: Ở phía ngoài cửa đông nam thành Hà Nội, và phía nam đình Quảng Minh thuộc thôn Nam Ngư, huyện Thọ Xương. Năm Minh Mệnh thứ 9 (1828), quan Tổng trấn Bắc Thành dâng biểu xin triều đình ban biển tặng thưởng cho một thường dân, tên là Trần Văn Yên thọ trên 100 tuổi. Gia đình 5 đời ở chung với nhau hoà thuận (ngũ đại đồng đường), con cháu đông đàn dài lũ, lại học hành nghiêm túc. Nhà vua đã ban tặng cho già Trần Văn Yên vàng, lụa và tấm biển có dòng chữ vàng “Dịch diệp diễn tường” (Nối đời mãi được hưởng điềm lành). Năm đó, trong dân gian nhiều người thọ 100 tuổi, có đến hơn 170 người được ban thưởng, nhưng cụ họ Trần là người đầu tiên. Kính phụng chép bài thơ ngự chế của nhà vua ở sau.

Diễn Tường có nghĩa là kéo dài mãi mãi những điều tốt lành.

Về bài thơ ngự chế, xem trong phần tác giả vua Minh Mệnh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]