Bình phong tám bức mọi đồ thâu,
Đầm ấm trời xuân ngọc một bầu.
Mây thuỵ trôi trôi tuyền bảo các,
Non nhân vời vợi đối chung lâu.
Mở đường tế độ là ân rộng,
Song cửa từ thông tỏ đạo mầu.
Thắng lãm chọn đây vời phẩm chất,
So trong tịnh giới há nhường đâu.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Thơ đề chùa Báo Thiên.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]