Đến Thông châu một ngày nắng xế
Quán bên sông vắng vẻ, cọp in
Mái nhà dột nát chợt nhìn
Thơ ông viết giữa cột lim rành rành

tửu tận tình do tại