Đọc thơ tôi Linh Lung đừng khiến
Vì thơ làm để kiếu từ ông
Sáng mai tôi lại đi sông
Vào giờ trăng lặn, nước dòng đứng yên

tửu tận tình do tại