Khách biếm Giang Châu chửa về Tần,
Nghe đàn vài đoạn lệ đầy khăn.
Khúc điệu người xưa nay mất hết,
Chỉ toàn ca kỹ Hà Mô Lăng.

tửu tận tình do tại