Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thi Nhuận Chương (19 bài)
- Ngô Gia Kỷ (6 bài)
- Vưu Đồng (2 bài)
- Dư Hoài (1 bài)
- Tống Trưng Dư (1 bài)
Tạo ngày 28/01/2019 10:30 bởi tôn tiền tử
Đặng Hán Nghi 鄧漢儀 (1617-1689) sống cuối đời Minh đầu đời Thanh, tự Hiếu Uy 孝威, hiệu Cựu Sơn 舊山, người Ngô Huyện, Tô Châu, thuở nhỏ theo học với cử nhân Tra Kế Tá 查繼佐 (Tra Y Hoàng 查伊璜), gia nhập Phục Xã, tham gia lực lượng kháng Thanh tại Giang Nam, chủ trương chống lại vua Thuận Trị nhà Thanh. Sau Khang Hy cho gọi ra làm việc với chức vụ Trung thư xá nhân. Trước tác có Hoài Âm tập 淮陰集, Quan mai tập 官梅集, Quá Lĩnh tập 過嶺集, Thanh liêm từ 青帘詞.