Tán tía tròn tròn ngoài bãi xa,
Sánh vai cùng mọc trắng ngần hoa.
Như đôi chồng vợ cùng trăm tuổi,
Tựa cặp anh em sống một nhà.
“Ngọc ghép châu liền” điềm tốt đẹp,
Góc chung nhánh khác lẽ sâu xa.
Trà đồng ý hẳn tay mai mối,
Để cặp tiên này đến với ta.

tửu tận tình do tại