Bé bé hoàn cầu
Có mấy cái ruồi xanh chạm vách
Vo ve mãi
Mấy điệu buồn tênh
Mấy lời thảm thiết
Kiến leo gốc hoè khoe nước cả
Kềnh du cây lớn dễ gì nhích?
Gió tây đang trút xuống Trường An
Tên bay rít

Bao nhiêu việc
Nay bức thiết
Trời đất rung
Tháng ngày khít
Chờ vạn năm quá lâu
Tranh sớm chiều cho kịp
Bốn biển nước mây đều giận dữ
Năm châu sấm gió cùng gào thét
Quyết tẩy trừ sâu bọ hại loài người
Toàn vô địch

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)